BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro


CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

          Vânzarea se face la sediul organului de executare sau la locul unde este situat bunul, dacă se consideră că este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. 
          Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândească bunul ce se vinde. Persoanele fizice care vor participa la vanzarea la licitatie trebuie sa aiba asupra lor cartea de identitate, iar persoanele juridice trebuie sa prezinte: copie conforma cu originalul a certificatului de inmatriculare, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatiilor/actionarilor si dovada mandatului persoanei care participa la vanzarea la licitatie. Nedepunerea tuturor inscrisurilor anterior mentionate ( nu se accepta intocmirea acestora la sediul biroului executorului judecatoresc ) anterior inceperii licitatiei, atrage dupa sine decaderea din dreptul de a participa la licitatie. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse. Solvabilitatea, capacitatea şi interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară şi imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza făcând menţiune despre aceasta în procesul verbal de licitaţie. Mandatarul va trebui sa prezinte o procura speciala autentica, care se va pastra la dosarul executarii. Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din pretul de pornire a primei licitatii.
          Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună in contul de consemnare
  • RO02 BREL 0002 0006 3706 0101 in Lei deschis la Libra Internet Bank SA
  • RO05 RZBR 0000 0600 1456 9994 in Lei deschis la Raiffeisen Bank SA,
 titular cont B.E.J.A. Sterca şi Sandu, CIF RO 30137809, pe seama şi la dispoziţia executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare.
          Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu au obligaţia de a depune garanţia prevăzută anterior. De asemenea, sunt dispensate de garanţia prevăzută anterior persoanele care, împreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-părţi sau sunt titularii unui drept de preempţiune, după caz.
          Diferenta dintre cautiunea achitata in vederea inscrierii la licitatie si pretul de adjudecare va fi achitata de adjudecatar integral in lei, nu mai tarziu de 30 de zile de la data adjudecarii.
          Potentialul adjudecatar al imobilului va avea in vedere ca dobandirea dreptului de proprietate nu se va face anterior incheierii actului de adjudecare, ca impozitele si taxele aferente acestui transfer ii revin in exclusivitate, iar intrarea sa in posesia efectiva a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntara a imobilului de catre debitor, fie, in caz de impotrivire a acestuia din urma ori a unor terte persoane, pe cale de executare silita in modalitatea predarii silite a bunului imobil, potrivit CPC, aceasta noua procedura de executare fiind supusa incuvintarii prealabile a instantei de executare.